Procedura windykacyjna

Problemy z terminową zapłatą za usługi transportowe są codziennością wielu firm. Niektórzy przedsiębiorcy unikają uregulowania zapłaty faktury, uniemożliwiając przewoźnikom płynne wykonywanie zleceń. Firmy windykacyjne zajmują się odzyskiwaniem należności za dokonaną pracę transportową oraz obsługują prawną. Prowadzenie działań, takich jak wywiad gospodarczy, pieczęć prewencyjna i monitoring dokonywanych płatności, służy zebraniu informacji na temat firm windykowanych i zabezpiecza roszczenia zleceniodawcy.

Proces windykacyjny obejmuje zwykle trzy etapy działań. Na etapie polubownym dokonywana jest analiza dokumentacji i przeprowadzany wywiad gospodarczy. Windykatorzy starają się w sposób pośredni wpłynąć na dłużnika. W tym celu zostaje wysłane pismo z wezwaniem do zapłaty. Przepisy międzynarodowe zawarte w Konwencji CMR, nie nakładają obowiązku kierowania listu z wezwaniem do zapłaty. Wierzyciel może bezpośrednio skierować sprawę na drogę sądową.

Etap sądowy to następny stopień działań windykacyjnych. Biorą w nim udział radcy prawni, występujący w imieniu poszkodowanego przewoźnika. Ostatnia faza windykacji należy do komornika, z którym firmy windykacyjne aktywnie współpracują.

Sposób działania

Firmy windykacyjne zajmują się swoją działalnością na obszarze całego kraju. Postępowania sądowe dotyczą również firm zagranicznych, mających siedziby na terenie Unii Europejskiej. tam też zostanie wykonany tytuł egzekucyjny. Kontakt z firmą windykacyjną następuje drogą telefoniczną, e-mailowa lub poprzez specjalne formularze, zamieszczane na stronach internetowych firm windykacyjnych.

Współpraca obejmuje stałe reprezentowanie zainteresowanej firmy, jak i zlecenia jednokrotne w odzyskiwaniu zaległych należności. Istotą działań windykacyjnych jest wywiązanie się z umowy w możliwie krótkim czasie.

Wynagrodzenie stanowi prowizje od wyegzekwowanych należności. Podpisana z klientami umowa stanowi zabezpieczenie ich praw i jest wynikiem indywidualnego podejścia do zgłaszanego problemu.

Problem z przedawnieniem

Czas przedawnienia roszczeń względem wierzyciela wynosi w działaniach transportowych tylko 12 miesięcy, co znajduje wyraz w Ustawie prawo przewozowe, artykuł 77, ustęp 1. Również rok wynosi okres przedawnienia uznaje artykuł 32. Konwencji CMR.

Udowodnienie złego zamiaru lub niedbalstwa przedłuża czas roszczenia do trzech lat. Wystąpienie na drogę sądową musi nastąpić przed czasem, w jakim dojdzie do przedawnienia roszczenia. Należy wziąć pod uwagę czas na reklamację i wezwanie do zapłaty. Na podstawie Ustawy Prawo przewozowe, w artykule 75. Ustęp 1.2. ustalone zostało za bezskuteczne wezwanie do zapłaty, jeśli nie nastąpiło uregulowanie należności w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia pisma.

Warunki udanej współpracy

Terminowe wywiązywanie się z płatności jest podstawą udanej współpracy z kontrahentami. Weryfikacja partnerów biznesowych pozwala na wyeliminowanie osób niepewnych, którzy nie posiadają pozytywnych rekomendacji. Skorzystanie z usług giełdy transportowej także jest dobrym sposobem na zasięgniecie opinii na temat potencjalnych kontrahentów. Operator giełdy ma możliwość dokładnego sprawdzenia firmy transportowej, której zamierza się powierzyć wykonanie zlecenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *